सूरतुल-हुमजह १०४ (मक्की, आयतहरु-९)

हुमज़ भनेको मानिसको सामने कुरा काट्ने (पाप) हो र लुमज़ भनेको उसको गैर हाजिरीमा कुरा काट्ने (पाप ...