दुईवटा बाटो

“जसले रात र दिनमा 12 रकअत (फर्ज नमाजको अतिरिक्त) सुन्नत नमाज पढ्छ अल्लाह तआलाले उसको लागि जन्नत ...